|

Page 80

img_0755_80

321 Leave a comment on item 321 1 長曽祢興里入道虎徹   Nagasone Okisato Nyudo Kotetsu.   寛文六年六月五日   Kanbun Roku Nen Roku Gatsu Itsuka    山野加右衛門永久(花押)    Yamano Kauemon no Jo Nagahisa (Kao)    貳ツ胴両車截断    Futatsu Do Ryosha Setsudan:  “Successfully test cut two torsos”   *   Yamano Nagahisa (1697 -1667)

322 Leave a comment on item 322 1 住東叡山忍岡邊長曽祢興里    Jyu Toeizan Shinobugaoka no Hotori Nagasone Okisato.  Oshigata #322 and #323 comprise an omote / ura pair

323 Leave a comment on item 323 1 寛文拾貳年八月吉神   Kanbun Jyu Ni Nen Hachi Gatsu Kichi Shin.  Oshigata #322 and #323 comprise an omote / ura pair

Page 84

Source: http://hidensho.com/nakamura-oshigata-notebook/page-80/