|

Page 33

img_0633_33

126 Leave a comment on item 126 2 寛永七年八月吉日   Kan’ei nana-nen hachi-gatu kichi-jitsu:  “1637, August, auspicious day”.    水野内蔵之丞所持   Mizuno Kura-no-shō shoji:  “Owned by Mizuno Kura-no-shō”

Page 37

Source: http://hidensho.com/nakamura-oshigata-notebook/page-33/